Pro svoji značnou odlišnost od jiných oblastí podnikání vznikl pro rizika spojená s rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobou specifický obor pojištění. Je to poměrně zvláštní složitá oblast pojištění s velkým množstvím škod a věnuje se mu jen malý počet pojišťoven.

Pro podnikatele v zemědělství představuje správně uzavřené pojištění plodin či zvířat určitou jistotu v náročném tržním prostředí. Důležitost zemědělského pojištění uznává i stát, který prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) poskytuje výrazné dotace na pojištění hospodářských zvířat a pojištění plodin.

 

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic představuje pro farmáře při současných extrémních výkyvech počasí a stále se opakujících živelních pohromách nepostradatelnou jistotu. Krupobití, požáry, vichřice, záplavy a povodně, stejně jako extrémní podmínky během zimního období či pozdní jarní mrazy se začínají objevovat čím dál častěji a s větší intenzitou.

 

Pojištění hospodářských zvířat

Při chovu hospodářských zvířat musí farmáři čelit rizikům v podobě hromadných nákaz, uhynutí, úrazu, utracení či nutné porážky…

V případě, že dojde k nákaze byť i jen jednoho kusu zvířete, může se stát, že farmář je nucen zlikvidovat celé stádo, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody vzrůstá zvláště v intenzivních chovech, velkochovech a u plemenných zvířat.

Podobně jako u pojištění plodin poskytuje stát i u pojištění hospodářských zvířat výrazné dotace na platbu pojistného, o výhodnosti tohoto pojištění tedy není pochyb. Zjistěte, jaké možnosti pojištění zvířat existují právě pro Váš zemědělský podnik.

insiamax_strips_zemedelska_pojisteni

Pojištění lesů

V posledních letech se často setkáváme s dlouhými obdobími sucha často spojených s vysokými teplotami, které mohou snadno způsobit lesní požáry. Toto riziko narůstá zvláště na suchých písčitých půdách. Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě také vichřice a u lesních školek i povodeň.

U lesních porostů existuje několik typů pojištění. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit i zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění. Rádi Vás seznámíme s možnostmi pojištění lesů a připravíme optimální nabídku pojištění právě pro Vaše potřeby.

 

Pojištění zemědělských a lesních strojů

Moderní zemědělský podnik disponuje řadou nákladných strojních zařízení, která jsou pro jeho provoz nepostradatelná. Pojištění zemědělských strojů se rozděluje na pevně instalované stroje a na mobilní pracovní stroje, pro něž pojišťovny připravily speciální pojistné produkty. Pojištění kryje nejen živelné události a odcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Chraňte své investice, pojistěte si své zemědělské a lesní stroje.